Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Bons & Evers Holding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Bons & Evers Holding verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. In navolgende privacy verklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en over de wijze waarop wij uw privacy beschermen.

Bons & Evers Holding verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als Bons & Evers Holding bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Bons & Evers Holding van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Bons & Evers Holding draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacy verklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.

PRIVACY VERKLARING

Bons & Evers Holding verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Bons & Evers Holding handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacy documenten die beschikbaar zijn.

Opbouw privacy verklaring
In deze privacy verklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Bons & Evers Holding.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer, maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Bons & Evers Holding verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Bons & Evers Holding worden verstrekt. Bons & Evers Holding zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Bons & Evers Holding zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Bons & Evers Holding te verzoeken om inzage en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Ook bestaat het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en op gegevensoverdraagbaarheid.

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens onder andere voor hieronder genoemde doelen:
– Algemene zakelijke doeleinden.
– U een product of dienst aan te bieden.
– Een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren.
– Bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.
– Een administratie bij te houden.
– Een schatting te maken van onze risico’s.
– Om klachten te behandelen.
– Statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
– Uitvoering en naleving van wettelijke verplichtingen.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld voor de belastingwetgeving, om accountantscontroles uit te kunnen laten voeren, of vanwege gerechtvaardigde belangen, zoals voor het houden van een administratie, IT doelen, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, marketing.

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of het product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Worden gegevens verzameld bij anderen?
Bons & Evers Holding verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
Bons & Evers Holding maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Bons & Evers Holding bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

Delen we de gegevens met andere partijen?
Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
Bons & Evers Holding heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Bons & Evers Holding voor passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden te bereiken en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Welke rechten heeft u?
Bons & Evers Holding vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via onze website www.bons-evers.com of het algemene e-mailadres info@bons-evers.com contact met ons op te nemen.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:
– Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
– Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.
– Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
– Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
– Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
– Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

Website
De website van Bons & Evers Holding maakt op dit moment geen gebruik van cookies. Een cookie is een stukje tekst dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt. Sommige cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Andere helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van gebruikers. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies en waarom?
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Met analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Op de website zijn ook buttons opgenomen om webpagina’s van sociale media te bereiken. Deze buttons werken door een code die van Facebook, LinkedIn of andere gekoppelde social media zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst. Leest u de privacy verklaring van deze social media (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

We zijn verplicht toestemming te vragen voor cookies die invloed hebben op de privacy van de gebruiker van de website. Tenzij:
– we cookies gebruiken die uitsluitend ten doel hebben de (technische) communicatie op de website goed te laten verlopen;
– cookies strikt noodzakelijk zijn om een door de gebruiker van de website gevraagde dienst te leveren;
– we cookies gebruiken om de kwaliteit of de effectiviteit van de website te meten en die geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker.

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Het is wel mogelijk dat de website niet optimaal functioneert indien u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Bons & Evers Holding vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen:
T: +31-74-2663333
E: info@bons-evers.com

Wijzigingen
Bons & Evers Holding behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.